Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Projektování elektrických zařízení

V oblasti projektování el. zařízení pro výrobu, přenos a užívání elektrické energie má Elektromont servis Brno, spol. s r.o. bohaté zkušenosti. Jedná se zejména o projekty NN, VN a VVN el. zařízení pro výrobu, přenos a rozvod el. energie, dále pak elektrických instalací a zařízení v průmyslových provozech a stavebních objektech, včetně prostorů s nebezpečím výbuchu a prostorů důlních.

Do oboru činnosti projekce naší společnosti spadají veškeré níže uvedené projekční práce zahrnující návrhy a zpracování projektové dokumentace:

 • návrh trafostanic, hlavních, podružných a techologických rozvoden NN, VN a VVN do 110kV zahrnující dimenzování silových vedení, rozvodů a zařízení, dimenzování měřících prvků (měřicích transformátorů napětí a proudu), výpočty zkratových poměrů, výpočty nastavení ochran
 • návrh elektrického připojení synchronních a indukčních generátorů do distribuční sítě nebo připojení v místní síti v režimu ostrovního provozu, ochrany generátoru, buzení a synchronizace generátoru zahrnující dimenzování silových vedení a rozvodů, dimenzování měřících prvků (měřicích transformátorů napětí a proudu), výpočty zkratových poměrů, výpočty nastavení ochran
 • přípojky elektrické energie NN a VN (vrchní i kabelové)
 • přeložky venkovních vedení VN a NN
 • návrh a dimenzování dieselagregátů a zdrojů nepřetržitého napájení UPS
 • silnoproudé rozvody zahrnující motorickou a technologickou el. instalaci, návrh ovládání pohonů dle požadavků zákazníka, jištění a dimenzování kabelů dle platných ČSN na přípustné úbytky napětí, proti tepelnému přetížení a účinkům zkratových proudů.
 • světelná instalace a její ovládání včetně návrhu a výpočtu intenzity osvětlení dle platných ČSN
 • návrh venkovních osvětlení
 • systémy řízení rozvoden a technologických procesů (ŘS a ASŘ TP) a měření a regulace (MaR)
 • slaboproudá el. instalace (PBX, EZS, EPS, CCTV, datové rozvody, PDS, STA, ACS, apod.)
 • projektování v prostorách a objektech tř. B s nebezpečím výbuchu
 • projektování v prostorách a objektech tř. C, tj. organizací s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem
 • návrh uzemňovací soustavy a bleskosvodu pro objekty dle platných ČSN
 • projektová činnost ve výstavbě

Společnost Elektromont servis spol. s r.o. zajišťuje všechny projekční stupně spojené s projektováním silnoproudých rozvodů, měření a regulace technologických procesů a slaboproudých elektrorozvodů.

Jedná se o práce počínající zpracováním studií proveditelnosti, přes úvodní projekt (dokumentace Basic design). Dále pak je pro realizaci díla vypracován prováděcí projekt stavby (dokumentace Detail design). Po ukončení montážních prací, provedení zkoušek a revizí na realizované stavbě je zpracována dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace As built).

Pro díla vyžadující stavební povolení nebo získání územního rozhodnutí stavebními úřady je projektová dokumentace ověřena naší autorizovanou osobou.

Pro zahraniční zákazníky je možné projektovou dokumentaci zpracovat v cizím jazyce. V současnosti máme zpracovány projektové dokumentace v angličtině, němčině, polštině, slovenštině a ruštině.

Projektová dokumentace je zpracovávána výhradně v elektronické formě. Výkresové části jsou zkresleny v programech AutoCAD 2009/2014. Dokumentace textové části je vytvářena v programech MS Office (převážně MS Word a MS Excel).

Vypracované projekty jsou v souladu s normami ČSN, IEC (International Electro-technical Commission), případně jiné normy, dle požadavků zákazníka.

Pracovní tým je složen z kmenových projektantů. Tato skupina je schopna naplňovat i požadavky nejnáročnějších zákazníků, o čemž svědčí referenční listina.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita navrženého řešení a projekčních prací patří k prioritám firmy, je v průběhu celého procesu důsledně dbáno na kontrolu a kvalitu díla.Vybrané reference projekční činnosti :

  

EKOL, spol. s r.o. - Steam turbine 9,6MW, Dej, Rumunsko

 Projektová dokumentace v anglickém jazyce v rozsahu : 

 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DC

  

SEA CZ, a.s. - TG 7,5MW, Bioenergo, Kolín

 Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Vyvedení výkonu z generátoru, blok transformátor 8MVA, 2//6,3kV, hlavní rozváděč výrobny 22kV, přívodní linka 22kV
 • Rozváděč 22kV lisovny, včetně přívodní linky 22kV a transformátoru 2MVA, 22//0,4kV
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DC

  

RWE Gas Storage,spol. s r.o. – PZP Tvrdonice 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Elektrický předehřev stavoznaků měřících tratí

  

CEMENT Hranice, a.s. 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přezbrojení a rekonstrukce technologických rozváděčů přípravy suroviny RM23 a RM35

   

Energetika Chropyně, a.s. 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Generální rekonstrukce hlavní rozvodny R60 – 6kV ve spol. Technoplast Chropyně

 

ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, závod Kvasiny 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přezbrojení rozvodny R1 – 110kV
 • Výměna měřicích transformátorů napětí a proudu, vypínačů, svorek, apod.
 • Rekonstrukce kabelových kanálů a kabel. tras, výměna ovládacích, měřících a signalizačních kabelů mezi rozvodnou a velínem, rozšíření uzemňovací sítě

 

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Frýdek-Místek, Sviadnov 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Ekologizace zdroje na výrobu tepla a el. energie
 • Přívodní linka 22kV, rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 6MVA
 • Blokový transformátor 6,3MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1MVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Stavební el. instalace biobloku – světelná a zásuvková el. instalace

  

BFS Energo, a.s. – Bioelektrárna Kutná Hora 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přívodní linka a hlavní rozvodna VN 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Blokový transformátor 10MVA, 22//6,3kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku 6,3kV

  

EKOL, spol. s r.o. – Ekibastuz, Kazachstán 

Projektová dokumentace v ruském jazyce v rozsahu : 

 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

  

Tebodin Czech Republic, s r.o. – Škoda Auto Kvasiny

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – silnoproudé rozvody
 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – MaR

  

EKOL, spol. s r.o. – Nile Sugar, Egypt 

Projektová dokumentace v anglickém jazyce v rozsahu : 

 • Vyvedení výkonu ze synchr. generátorů 2x 12MVA, 11kV vč. skříně vývodu a uzlu generátoru vybavenou MTP, MTN, uzlovým odporníkem, apod.
 • Hlavní rozvodna cukrovaru 11kV, 30 polí, ABB, Unigear ZS1
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátorů 11kV, 12MVA
 • DC zdroj zajištěného napájení s nabíječi 2x 110V DC, 200A a NiCd bateriemi 400Ah

 

Reference - projekční činnost (více)

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz